Hírlevél feliratkozás

Értesüljön a legfrissebb akciókról, programokról!

Általános szerződési feltételek

a www.familiateszta.hu weboldal használatáról

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! 

A www.familiateszta.hu honlapot a Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. 

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Familiateszta Kft.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták.  

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

Szolgáltató/Eladó/Vállalkozás adatai
Név: Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5650 Mezőberény, Hajnal utca 6.
Levelezési cím: 5650 Mezőberény, Hajnal utca 6.
Nyilvántartásba vevő bíróság: Békés Megyei Törvényszék cégbírósága
Cégjegyzékszám: 04-09-009265
Adószám: 14857403-2-04
Képviselő: Kovács Lajos ügyvezető
Telefonszám: + 36 (66) 352 686
E-mail: iroda@familiateszta.hu
Honlap: www.familiateszta.hu

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Cím: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu +36 30 598 7210

Felek: Eladó és Vevő együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: www.familiateszta.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi  

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.familiateszta.hu honlapon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. 

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárolja. 

3.4  Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.  Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 

4. További fogyasztói tájékoztató

Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el. 

5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

5.1.  Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő
Ügyfélszolgálati telefonszám: + 06 (66) 352 686
Ügyfélszolgálati email-cím: iroda@familiateszta.hu

Fogyasztói panasz esetén az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mailben.

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó jogsértést észlel, úgy jogosult panasszal fordulni az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz:

Békés megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
5600 Békéscsaba, József Attila u.2-4.
Email: fogyved@bekes.gov.hu

Békéltető testülethez fordulás. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Eladó az eljárás során együttműködik a Testülettel. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Online vitarendezési platformon. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei járnak el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

A fogyasztó panaszával a Békés Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályához is fordulhat, melynek címe: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

6. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el. 

7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a  Famíliatészta Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 

8. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

Webáruházunkból a Famíliatészta által gyártott és forgalmazott száraztésztákat rendelheti meg. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a webáruházban ezen termékeket kategóriákba rendezve találhatja meg. A könnyebb kereséshez használhatja az oldalba épített keresési funkciót is. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást..A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! 

11.2. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

11.3. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.  

12. A megrendelés menete

A honlap használatához, illetve a vásárláshoz Önnek nem kell regisztrálnia. 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 

12.1. A Termék kiválasztása

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, akkor a megrendelés menetét az adott termék adatlapján található „Kosárba” gomb megnyomásával indíthatja el. Így az adott termékből a mellette beállított mennyiség bekerül az Ön virtuális kosarába. Ha nem szeretne már több terméket belerakni virtuális kosarába, akkor vásárlás menetét a ”Kosár” gomb megnyomásával folytathatja.

A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. 

12.2. A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap jobb felső részén található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. 

12.3. Vásárlói adatok megadása

Itt adhatja meg szállítási és/vagy számlázási címét. Ügyeljen rá, hogy minden szükséges mezőt megfelelően töltsön ki. Webáruházunkban online bankkártyás és utánvétes fizetési módra is lehetőség van. A szállítási költség a választott szállítási módtól és rendelt termékek összsúlyától függ. Alábbi a különböző szállítási módokhoz és súlyokhoz tartozó költségeket találja. Az alábbi szállítási díjak árváltozási jogát fenntartjuk

Express One Házhozszállítás:

0-2,99 kg között: 3.250 Ft
3-4,99 kg között: 3.900 Ft
5-9,99 kg között: 4.550 Ft
10-14,99 kg között: 5.200 Ft
15-19,99 kg között: 5.850 Ft
20-24,99 kg között: 7.150 Ft
25-29,99 kg között: 8.125 Ft
30-39,99 kg között: 9.750 Ft
40-49,99 kg között: 11.050 Ft

Rendelhető termékek maximális súlya ezen szállítási mód esetén: 49,99 kg

Csomagátvétel postán, postaponton vagy postai csomagautomatából:

0-2,99 kg között: 1.815 Ft
3-4,99 kg között: 2.070 Ft
5-9,99 kg között: 2.280 Ft
10-14,99 kg között: 2.370 Ft

Rendelhető termékek maximális súlya ezen szállítási mód esetén: 14,99 kg

Átvétel Packeta átvevőhelyen vagy csomagautomatában

0-14,99 kg között: 1100 Ft

Rendelhető termékek maximális súlya ezen szállítási mód esetén: 14,99 kg

A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

Februári akciónk ideje alatt akciós termékek rendelése esetén nem tudjuk biztosítani az ingyenes szállítás lehetőségét.

13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés leadása” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a „Rendelés leadása” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Megrendelését csak abban az esetben véglegesítheti, ha ezen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, melyről úgy tehet nyilatkozatot, hogy az itt található kis négyzetet megjelöli és bepipálja.

14.  A rendelés feldolgozása

Rendelését bármikor feladhatja, azonban a rendelések feldolgozása csak munkanapokon 16 óráig történik meg. Amennyiben munkanapon 16 óra után, esetleg hétvégén adja le rendelését, akkor annak feldolgozása csak a következő munkanapon történik meg. Természetesen a rendelés leadásának időpontjától függetlenül a visszaigazoló e-mailt azonnal megkapja. A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanap (A szállítási idő azonban nem garantált, bizonyos esetekben ennél tovább is tarthat), azonban a már visszaigazolt megrendelések visszautasításának jogát részben, vagy egészében fenntartjuk, amennyiben a visszautasítás indokolt. A részben történő teljesítés csak a megrendelővel való egyeztetés után jöhet létre.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a 2024. március 15. és 20. között leadott rendelések esetén a kiszállítási idő megnőhet a Tavaszköszöntő akciónk (2024.03.15-03.17.) miatt megnövekedett forgalomból kifolyólag. Így nem minden esetben tudjuk garantálni a maximum 5 napos szállítási időt, de próbáljuk mindenki számára a lehet leghamarabb elküldeni rendelését. Megértésüket köszönjük.

A rendelések feldolgozása folyamatosan és két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek szerint nem igazolja vissza az Eladó. Ha nem kapta meg 24 órán belül a visszaigazolást, és a spam levelek között sem találta, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@familiateszta.hu e-mail címen!

15. A fizetés módja, feltételei

15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. 

15.2. Fizetési mód

Webáruházunkban online bankkártyás és utánvétes fizetési módra van lehetőség. Webshoppunk a K&H online bankkártyás fizetési rendszerét használja. Online bankkártyás fizetés esetén a Vásárlónak a rendelés leadásakor a megrendelt termék ellenértékét, illetve a szállítás díját kifizetnie. Utánvétes fizetés esetén a Vásárlónak a megrendelt termék átvételekor kell annak ellenértékét, illetve a szállítás díját kifizetnie. Utánvétes rendelés esetén + 450 Ft-os költség terheli a Vásárlót.

16. A megrendelt termék átvétele – szállítási módok

16.1. Express One házhoz szállítás

Webáruházunkból a rendelt termékeket az Express One Hungary Kft. szállítja ki, mely kiszállításokra munkanapokon 8 és 17 óra között kerülhet sor. Sokan vannak azonban, akik ezen időszakban nem tudnak otthon tartózkodni, ezért előnyös lehet, ha ilyen esetben inkább munkahelyének címét adja meg.

Amennyiben a Vásárló nem veszi át csomagját és azt visszaküldik részünkre, akkor a szállítás díja a Vásárlót terheli. Ebben az esetben a csomag újraküldésére csak a rendelt termék vagy termékek ellenértékének előreutalása után kerülhet sor.

16.2. Csomagátvétel postán, postaponton vagy postai csomagautomatában

Megrendelése leadásakor kiválaszthatja, hogy melyik település melyik postáján, postapontján, vagy postai csomagautomatában kívánja átvenni csomagját. A lehetséges helyeket egy legördülő listából választhatja ki. Csomagjának átvételére csak az adott posta vagy postpont nyitva tartási idejében van lehetősége, melyről bővebb információt a Magyar Posta Zrt. weboldalán talál. 

www.posta.hu/ugyfelszolgalat/postakereso

Fontos, hogy csomagjának felvételére kizárólag személyazonosságának igazolásával van lehetősége, melyet személyigazolványával tehet meg.

Amennyiben a Vásárló nem veszi át csomagját a választott postára, postapontra vagy postai csomagautomatába történő megérkezését követő ötödik munkanapon sem, és azt visszaküldik részünkre, akkor a szállítás díja a Vásárlót terheli. Ebben az esetben a csomag újraküldésére csak a rendelt termék vagy termékek ellenértékének előreutalása után kerülhet sor. 

16.3. Csomagátvétel Packeta átvevőhelyen

Megrendelése leadásakor egy térképen kiválaszthatja, hogy melyik Packeta átvevőhelyen kívánja átvenni csomagját. Fontos, hogy csomagjának felvételére kizárólag rendelésének igazolásával van lehetősége az adott Packeta átvevőhely nyitvatartási idejében, melyről a térképre kattintva talál információt.

Amennyiben a Vásárló nem veszi át csomagját a választott Packeta átvevőhelyre történő megérkezését követő ötödik munkanapon sem, és azt visszaküldik részünkre, akkor a szállítás díja a Vásárlót terheli. Ebben az esetben a csomag újraküldésére csak a rendelt termék vagy termékek ellenértékének előreutalása után kerülhet sor.

16.4. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

16.6. Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. 

Amennyiben lehetősége van rá, akkor a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét.

Ön az átadás-átvételt követően is élhet panasszal, melyet alábbi elérhetőségeink valamelyikén tehet meg:
E-mail: info@familiateszta.hu
Telefon: + 36 (66) 352 686
Postai úton: 5650 Mezőberény, Hajnal utca 6.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termék árának kifizetését megtagadni.

18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

19. Jogfenntartás 

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 14 munkanapon belül.

Általános Szerződési Feltételeinket PDF formában is letöltheti erre a linkre kattintva.